KOSTEL PANNY MARIE SEDMIBOLESTNÉ NA DOBRÉ VODĚ

Autor: Edita Kůsová <kusova(at)rras.cz>, Téma: Pověsti, Vydáno dne: 04. 08. 2006

V Horní Plané se nachází kostelík Panny Marie Sedmibolestné, k němuž se váže pověst o vyvěrajícím pramenu, který uzdravoval nemocné."V Horní Plané, v domku, jemuž se říká "U léta" a jenž náleží k těm, které jsou vystavěny blizoučko kopce, takže jejich kůlny a stodoly už stojí na svahu, zdálo se po tři noci za sebou jednomu slepci, že má vystoupit na vrch a že tam má kopat. Ve snu viděl trojhranné kameny, pod nimiž vytryskne voda; když si jí umyje oči, bude vidět. Ráno po třetí noci vzal motyku, a aniž někomu něco řekl, šel na kopec. Našel trojhranné kameny a dal se do kopání. Když chvíli kopal, uslyšel šumění, jako by někde vyvěrala voda, a když se zaposlouchal pozorněji, uslyšel tiché zurčení. Odložil tedy motyku, ponořil ruku do vody a přejel si jí po čele a přes oči. Když ruku sňal, prohlédl. Uviděl nejen svou paži a motyku, která tam ležela, nýbrž i celý kraj zalitý sluncem, zelený trávník šedé kameny a keře jalovce. Ale spatřil i něco jiného, co ho nesmírně polekalo. Těsně před ním ve vodě ležel milostný obraz Sedmibolestné rodičky boží. Měla lehounkou svatozář okolo hlavy, na klíně ukřižovaného mrtvého syna a v srdci sedm mečů. Poodstoupil na trávník vrhl se na kolena a modlil se k Bohu. Po chvíli vstal a dotkl se obrazu. Vytáhl jej z vody a postavil jej vedle největšího z trojhranných kamenů na trávu na slunce. Potom se ještě jednou pomodlil, setrval ještě dlouho na kopci, konečně se vrátil domů, vyprávěl o té události lidem, a až do konce života viděl. Ještě téhož dne se mnoho lidí vydalo na kopec pomodlit se k obrazu; později přicházeli jiní a jiní. Protože se událo mnoho zázraků, zvláště na chudých a churavých, zřídili nad obrazem stříšku, aby netrpěl nepohodou a sluncem. Neví se, kdy se to stalo, ale jistě to bylo velice dávno. Právě tak se neví, co se s obrazem stalo později, a z jakého důvodu byl po čase zapůjčen osadě Dolní Vltavice; ale tolik je jisté, že sedm let po sobě pustošilo krupobití hornoplánská pole. Tu lid přišel na myšlenku, že je nutno zase přinést obraz a jeden muž z domu U Jezulátka v Krátké ulici jej přinesl na zádech z Dolní Vltavice do Horní Plané. Krupobití už nepřišlo a pro obraz vystavěli překrásnou dřevěnou kapličku u slepcovy studánky a za ni zasadili lípu. Také začali stavět širokou dlážděnou cestu lemovanou lipami od kapličky dolů do Horní Plané, ale nedokončili ji ani v pozdější době. Po mnoha letech by1 jednou v Horní Plané velice zbožný farář, a protože poutníků k obrazu stále přibývalo a přes tmavé lesy z Bavorska přicházely celé zástupy věřících, navrhl, aby se postavil kostelík. Kostel vystavěli na vyšším a vhodnějším místě a v zbožném procesí přenesli do něho obraz, který předtím přioděli ozdobnými, krásnými rouchy. Červená kaplička byla zbourána a nad slepcovou studánkou, která se zatím rozdělila do dvou pramenů vystavěli dva domečky. Tím se stalo, že lípa, která dřív stála za kapličkou, stojí teď mezi oběma domečky a že dlážděná cesta, která měla vést ke kapličce, a nebyla dokončena, vede teď travou bez účelu a bez cíle. Jeden z farářových nástupců dal udělat novou cestu z Horní Plané ke kostelu, vysázel po jejích stranách mladé stromky a přikázal školním dětem, aby z ní sesbíraly kamínky, které se tam náhodou dostaly. Je to týž kostelíček, který tam stojí dnes."

 

Zdroj: A. Stifter - Popsaná jedlička